Všeobecné obchodní podmínky Smartizen, s.r.o., IČ 020 44 307

1. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelem služby, společností Smartizen, s.r.o., na straně jedné a klienty poskytovatele na straně druhé.

2. Vymezení pojmů a popis služby

2.1. Poskytovatelem služby a správcem osobních údajů je společnost Smartizen, s.r.o., IČ 020 44 307, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.
2.2. Internetovým portálem poskytovatele se rozumí internetové stránky poskytovatele www.smartizen.cz.
2.3. Klientem se rozumí návštěvník portálu poskytovatele, který vyplní a odešle některý z online formulářů na stránkách portálu smartizen.cz.

3. Nakládání s osobními údaji a cookies

3.1.  Osobní údaje, které klient dobrovolně poskytuje poskytovateli služby, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
3.2.  Odesláním online formulářů na stránkách společnosti Smartizen, s.r.o. klient vyjadřuje souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři společností Smartizen, s.r.o. pro účely evidování osoby klienta a nabízení pracovních příležitostí. Souhlas se uděluje na dobu 3 let, lze jej kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti/í, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
3.3.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li klient, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy klienta nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3.4.  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací zde.

4. Závěrečná ustanovení

4.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele, tvoří vždy nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem služby a klientem a jsou pro obě smluvní strany zcela závazné. Klient akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky při vyplňování online formuláře poskytovatele služby, bez jejich akceptace není možné smlouvu mezi poskytovatelem a klientem uzavřít.
4.2.  Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit, změna bude zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele.
4.3.  Právní vztahy mezi klientem a poskytovatelem služby neupravené smlouvou ani všeobecnými obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. dalšími právními předpisy.
4.4.  Tyto VOP byly sepsány v českém jazyce, v případě překladu těchto VOP do jiného jazyka a jeho rozporu s českou verzí, je rozhodující vždy česká verze VOP.
4.5.  V případě rozporu obsahu VOP s obsahem internetových stránek poskytovatele je vždy rozhodující obsah a informace uvedené v těchto VOP.
4.6.  Pro případ soudního sporu vyplývajícího ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a klientem se sjednává dle ustanovení § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jako místně příslušný soud, v jehož obvodu má poskytovatel umístěno sídlo.